ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ปรากฎการณ์มิราจ มิราจลวงตา

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอนุกูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ปรากฎการณ์มิราจ มิราจลวงตา เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม “อบรมโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม “อบรมโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีนายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more