ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

          ค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ ที่เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ฐานดาราศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพลังงานใสสะอาด ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย