ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กรรมการสถานศึกษา

นายพานิช ศรีงาม
ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พระมหาจำรัส จนฺทธมโม
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ร.ต.อ. ถวิล ตะสาริกา
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง

ร.ต.ต. ธานี โพธิ์ชีพันธ์
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง

นายบรรจง น้อยทอง
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง

นางสาวกาญจนา พิศาภาค
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวดารานัย รบเมือง
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวสุรัสวดี เพชรคง
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข

นายธีรภัทร อินทร์ศวร
กรรมการและเลขานุการ
เว็บสล็อตออนไลน์