วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

นายพานิช ศรีงาม
ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ร.ต.อ. ถวิล ตะสาริกา
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง

พ.อ.อ. สงคราม ศุภศรี
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางปริยกร คงมงคล
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายบรรจง น้อยทอง
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง

นางสาวดารานัย รบเมือง
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวสุรัสวดี เพชรคง
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข

นางสาวขวัญกมล แก้วคง
กรรมการและเลขานุการ