วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ประกาศแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม และได้ดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2566 นั้น บัดนี้การรับสมัคร ดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียงลาดับเลขประจําตัวสอบดังนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

แก้ไขประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี รายละเอียด พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

Read More
ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อประชุม

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดย ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. เป็นผู้เปิดการประชุม เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสต

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตามที่คณะกรรมการส่งเ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์

Read More
ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia สำหรับครู กศน.

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสต

Read More
ข่าวรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More