ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสต

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตามที่คณะกรรมการส่งเ

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia สำหรับครู กศน.

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสต

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

มที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นั้น

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสต

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมลานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

นย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพรีะนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ศูนย์ฯ” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมลานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 115 หมู่ 6 ถนนโรจะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

Read more