ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อม

          ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชื่นชมกับนิทรรศการที่สร้างบรรยากาศในการสำนึกจิตสาธารณะ ถึงผลกระทบที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล