ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการฝายชะลอน้ำ

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการฝายชะลอน้ำ เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือกรอบ 8 ทีม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม “ประเภท นวัตกรรมจากขยะ” และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตและสังคม” สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือกรอบ 8 ทีม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ สำหรับนักศึกษา กศน. ประเภท นวัตกรรมจากขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more