วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา

          เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยนำรถนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ออกให้บริการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัญจร ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 6 จังหวัด คือ สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการมีความรู้ความ เข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สัญจร ต่างๆ ดังนี้

1.ฐานการเรียนรู้รถวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

2.ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3.ฐานการเรียนรู้โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

4.ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์

5.ฐานการเรียนรู้ STEM กิจกรรมจรวดขวดน้ำ

6.ฐานการเรียนรู้ตั้งกล้องดูดาวท้องฟ้าจริง

7.ฐานการเรียนรู้การบรรยายดาว Starry Night