ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตราฐานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องบทปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วิธีประหยัดน้ำ

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วิธีประหยัดน้ำ เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ และเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เผยแพร่ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

Read more