ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กำเนิดกล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 1

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอนุกูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กำเนิดกล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 1 เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ และเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เผยแพร่ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings โดยมี นายพานิช ศรีงาม ข้าราชการบำนาญ กศน.พระนครศรีอยุธยา และ นายสุชาติ มาลากรรณ์ ข้าราชการบำนาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM Cloud Meetings

สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM Cloud Meetings ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการคู่มือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการคู่มือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตราฐานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องบทปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ นายมานพ ธูปทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมพิจารณาการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมที่กันนก อาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ นายมานพ ธูปทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมพิจารณาการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมที่กันนก อาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุม Online ผู้บริหารของสำนักงาน กศน. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุม Online ผู้บริหารของสำนักงาน กศน. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สิทธิและความรับผิดชอบในยุคดิจิทัล

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายฐาปนิก ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สิทธิและความรับผิดชอบในยุคดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เพาะถั่วงอก ในขวดพลาสติก

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เพาะถั่วงอก ในขวดพลาสติก เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายธนา คล่องณรงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบการยื่นขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more