ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (บูรณาการสะเต็มศึกษา)

          ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา เป็นค่ายที่เรียนรู้กับฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ฐานดาราศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพลังงานทดแทน ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย กิจกรรมสะเต็มศึกษา ได้แก่ รถพลังงานแสงอาทิตย์  รถแรงดันน้ำ เดอะ-ยัง-ดีไซเนอร์ เครื่องบินร่อนอากาศ ตุ๊กตาพองลม เป็นต้น