ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด จำนวน 19 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) พร้อมด้วยข้าราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วิธีกำจัดเชื้อโรคโควิด-19 บนธนบัตร

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วิธีกำจัดเชื้อโรคโควิด-19 บนธนบัตร เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more