วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

            จากการที่สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองได้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

1. ฐานการเรียนรู้ ชีวิตใหม่ไร้ขยะ
(Go Zero Waste)

2. ฐานการเรียนรู้ Food : กินเป็น = เน้นสุขภาพดี

3. ฐานการเรียนรู้ Fit : เล่นสนุก ลุกขยับ
= เน้นหุ่นดี สุขภาพดี