วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

อัตราค่าบริการ

 1. ค่าเข้าชมนิทรรศการ เป็นหมู่คณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป คิดอัตรา 30 บาท / คน (เฉพาะนิทรรศการมีวิทยากรนำชม) ยกเว้นพระภิกษุสามเณร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ
 2. ค่าเข้าร่วมกิจกรรมค่าย (จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ต่อ 1 ค่าย ไม่เกิน 150 คน)
  2.1) กิจกรรมค่ายในศูนย์ ฯ
  – หลักสูตร 1 วัน (ไป – กลับ) 60 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  – หลักสูตร 2 วัน (ไป – กลับ) 120 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  – หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 150 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  – หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 250 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  – หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
  (มีวันหยุดราชการ 1 วัน/ 2 วัน)
  250 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  – หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
  (มีวันหยุดราชการ 1 วัน/ 2 วัน/ 3 วัน)
  300 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  2.2) กิจกรรมค่ายนอกศูนย์ ฯ
  – หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 150 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  – หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 200 บาท / คน  (ไม่รวมค่าอาหาร)
  การจัดยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายนอกศูนย์ ฯ หน่วยงาน / สถานศึกษาที่จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  หมายเหตุ
  – ค่าเกียรติบัตรสำหรับคณะครู กิจกรรมค่ายทุกหลักสูตร 20 บาท / คน
  – ค่าวิทยากร /เบี้ยเลี้ยง/ ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ ค่าน้ำมันรถของทางราชการให้ผู้รับบริการเบิกจ่ายให้
 3. ค่าฝึกอบรมสัมมนา ตามค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละโครงการ
 4. ค่าจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล และค่าบริการอื่น ๆ ของสถานศึกษา ตามอัตราที่สถานศึกษากำหนด
 5. ค่าบริการนิทรรศการเคลื่อนที่/ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เก็บค่าบริการดังนี้
  ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันละ   2,500 บาท
  นอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ในเขตบริการ) วันละ   3,000 บาท
  นอกเขตบริการ ไป-กลับ ไม่เกิน 100 กม.) วันละ   3,500 บาท
  นอกเขตบริการ ไป-กลับ เกิน 100 กม.) วันละ   4,000 บาท
 6. ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ของศูนย์วิทย์ ฯ
  ค่าเช่าห้องประชุม วันละ   3,000 บาท
  ค่าเช่าเต็นท์ ขนาด 1 – 3 คน หลังละ    100 บาท/วัน
  หมายเหตุ
  – ผู้เช่าต้องรับผิดชอบการชำรุดหรือสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากเต็นท์ที่เช่าไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยชดใช้เป็นเงินหรือจัดหาใหม่ให้มีคุณภาพเหมือนเดิม
  – เต็นท์หากฉีดขาดหรือเป็นรูอันเนื่องจากไฟหรือบุหรี่ ของมีคม ผู้เช่าต้องซื้อเปลี่ยนให้ใหม่
  – ในการมารับเต็นท์ต้องให้ข้าราชการมาเซ็นรับเต็นท์ ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายพัสดุจึงจะจ่ายของให้ และนำส่งคืนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามกำหนดเวลาในใบยืมพัสดุ
 7. การยกเว้น
  – การลดอัตราการเก็บค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา