บุคลากร

นายธีรภัทร อินทร์ศวร
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นางอัญชรา หวังวีระ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญกมล แก้วคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร
ครู
นางเสาวนีย์ เสระพล
ครู

นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย แก้วเขียว
พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า

นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
นายอานนท์ ดิษฐ์จาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลชนก ตะสาริกา
นักวิชาการศึกษา
นายธีรนัย ภูแซมแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายเดชา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายฐานปนิก ผาสุกะกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายวัฒนา สุริยะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายณัฐวุฒิ รอดเกษม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชนินทร์ ศรีพิทักษ์
พนักงานขับรถ

นางสาวบุษรินทร์ ภูสง่า
พนักงานบริการ
นางมณฑา สุดลาภา
พนักงานบริการ

นายประสงค์ ประสพเนตร์
คนสวน