วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

บุคลากร

นางสาวขวัญกมล แก้วคง
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นางสาวขวัญกมล แก้วคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร
ครู
นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง
ครู


นายสมชาย แก้วเขียว
พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า

นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
นายอานนท์ ดิษฐ์จาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลชนก ตะสาริกา
นักวิชาการศึกษา
นายธีรนัย ภูแซมแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายเดชา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายวัฒนา สุริยะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวอารีญา พลีรักษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายกิตติพัฒน์ เมืองวงษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวจิดาภา สิงห์โตขำ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชนินทร์ ศรีพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายกิจจา สอนมณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบุษรินทร์ ภูสง่า
พนักงานบริการ
นางสาวขวัญยืน บัวพา
พนักงานบริการ

นายประสงค์ ประสพเนตร์
คนสวน