วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

บุคลากร

นางสาวขวัญกมล แก้วคง
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นางสาวขวัญกมล แก้วคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร
ครู
นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง
ครู


นายสมชาย แก้วเขียว
พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า

นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
นายอานนท์ ดิษฐ์จาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลชนก ตะสาริกา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลี สุขสาลี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายเดชา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายวัฒนา สุริยะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวอารีญา พลีรักษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายอาคม พสุรัตน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวจิดาภา สิงห์โตขำ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชนินทร์ ศรีพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายกิจจา สอนมณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวขวัญยืน บัวพา
พนักงานบริการ
นางสาวแก้วตา บุญยังเจริญ
พนักงานบริการ

นายประสงค์ ประสพเนตร์
คนสวน

เว็บสล็อตออนไลน์