บุคลากร

นายธีรภัทร อินทร์ศวร
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นางสาวขวัญกมล แก้วคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร
ครู
นางเสาวนีย์ เสระพล
ครู

นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย แก้วเขียว
พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า

นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
นายอานนท์ ดิษฐ์จาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลชนก ตะสาริกา
นักวิชาการศึกษา
นายธีรนัย ภูแซมแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายเดชา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายวัฒนา สุริยะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายรชานนท์ จูสกุลวิจิตร
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายจิรพัฒน์ จันทร์ขาว
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายณัฐวุฒิ รอดเกษม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชนินทร์ ศรีพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายกิจจา สอนมณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบุษรินทร์ ภูสง่า
พนักงานบริการ
นางสาวขวัญยืน บัวพา
พนักงานบริการ

นายสว่าง แวนสีลา