บุคลากร

นางอัญชรา หวังวีระ
ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นางสาวขวัญกมล แก้วคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร
ครูผู้ช่วย
นางเสาวนีย์ เสระพล
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย แก้วเขียว
พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า

นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
นายอานนท์ ดิษฐ์จาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลชนก ตะสาริกา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายเดชา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายณัฐวุฒิ รอดเกษม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายฐานปนิก ผาสุกะกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายชนินทร์ ศรีพิทักษ์
พนักงานขับรถ

นางสาวบุษรินทร์ ภูสง่า
พนักงานบริการ

นายประสงค์ ประสพเนตร์
คนสวน