บริการวิชาการ

1. กิจกรรม 5 ส.

          เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเป็นการฝึกระเบียบวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

2. หลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  • หลักสูตรพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
  • หลักสูตรดาราศาสตร์
  • หลักสูตรบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรธรรมชาติศึกษา
  • หลักสูตรพลังงานใสสะอาด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน