ค่ายสะเต็มศึกษา

          ค่ายสะเต็มศึกษา เป็นค่ายที่เรียนรู้กับกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วยวัย เช่น รถพลังงานแสงอาทิตย์  รถแรงดันน้ำ เดอะ-ยัง-ดีไซเนอร์ เครื่องบินร่อนอากาศ ตุ๊กตาพองลม เป็นต้น