วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

          กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มีลักษณะเฉพาะตัวที่คล้ายกับการเล่นกล แต่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จะเน้นหนักไปในทางการแสดงเชิงสาธิตการทดลองที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศษสตร์