ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะลาลิกา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนายเดชาพูลสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more