ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ สมัยใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษถาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา  ทองโคตร ตำแหน่งครู และนางสาวทิพวรรณ  ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ สมัยใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา โดยมี ดร.คมกฤช จันทรขจร รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในที่ประชุม

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more