ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ สู่ชุมชน Science @home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา ชุมชนบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ จัดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ สู่ชุมชน Science @home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา ชุมชนบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more