ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Month: เมษายน 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการเปิดฯ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ ฯ อยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ ฯ อยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวสุรัสวดี เพชรคง แพทย์แผนไทยชำนาญการ และคณะ จากโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.พัชราภร พูลบุญ และคณะ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีเติมความรู้ สร้างความตะหนัก พัฒนาทักษะการสื่อสาร” ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีเติมความรู้ สร้างความตะหนัก พัฒนาทักษะการสื่อสาร” ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ ครู กศน.” ระยะที่ 2

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ ครู กศน.” ระยะที่ 2 โดยมีนายขุนทอง คล้ายทอง และคณะ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

Read More
กิจกรรม 5 ส.ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ต้อนรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2566 รอบเกาะเมือง

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ต้อนรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 รอบเกาะเมือง2566 รอบเกาะเมือง

Read More
กิจกรรม 5 ส.ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ หน้าอาคารสำนักงาน และลานจัดกิจกรรม เพื่อรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ หน้าอาคารสำนักงาน และลานจัดกิจกรรม เพื่อรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายสร้างการเรียนรู้สุขภาวะกับกิจกรรมเวทีเครือข่ายสร้างสรรค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2023 ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบออนไลน์รูปแบบ Online Streaming

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายสร้างการเรียนรู้สุขภาวะกับกิจกรรมเวทีเครือข่ายสร้างสรรค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2023 ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบออนไลน์รูปแบบ Online Streaming

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายพานิช ศรีงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

Read More