วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Author: ทัศนัย ทรัพย์เอนก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทย์ฯ สัญจร

ศว.พระนครศรีอยุธยา นำกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” โดยมีนายชัชวาลย์  ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชม ระดับ ส.2/หัวหน้า พร้อมคณะ นำกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์หัศจรรย์” โดยมีนายชัชวาลย์  ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนหลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมนำสู่กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับพื้นฐาน

ณ วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้
นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนหลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมนำสู่กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับพื้นฐาน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

Read More
กิจกรรม 5 ส.ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ หน้าอาคารสำนักงาน และลานจัดกิจกรรม เพื่อรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานาชการและบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ หน้าอาคารสำนักงาน และลานจัดกิจกรรม เพื่อรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่าย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำความพอเพียง” ให้กับนักศึกษา จำนวน 100 คน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมาย
ให้นางสาวกมลชนก ตะสาริกา นักวิชาการศึกษา และคณะ จัดกิจกรรมค่าย“ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำความพอเพียง” ให้กับนักศึกษา จำนวน 100 คน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทย์ฯ สัญจร

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า และคณะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานนิทรรศการรถเคลื่อนที่มหัศจรรย์ฐานโลกใต้เลนส์ ฐานโดมท้องฟ้าจำลอง และฐาน STEM จรวดขวดน้ำ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรม ในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรม ในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทย์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ และเรียนรู้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตและสังคม” และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ และประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และนายอนุกูล เมฆสุทัศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ และเรียนรู้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะและประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ

Read More