ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมกำหนด/แนวทางการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ ของสถานศึกษาขึ้นตรง สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมกำหนด/แนวทางการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ ของสถานศึกษาขึ้นตรง สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more