ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบวุฒิบัตร ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ไขความลับโลกแห่งดวงดาว ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบวุฒิบัตร ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ไขความลับโลกแห่งดวงดาว
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน จากสำนักงาน กศน. เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดย ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. เป็นผู้เปิดการประชุม เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานนิทรรศการรถเคลื่อนที่มหัศจรรย์ ฐานโลกใต้เลนส์ ฐานโดมท้องฟ้าจำลอง และฐาน STEM จรวดขวดน้ำ ในภาคค่ำจัดกิจกรรมการดูดาวท้องฟ้าจริง
ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบวุฒิบัตร ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมเรื่องบทบาทภารกิจและโครงสร้างกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อรองรับ พรบ. ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 20 แห่ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเรื่องบทบาทภารกิจและโครงสร้างกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อรองรับ พรบ. ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 20 แห่ง จะเปลี่ยนเป็นสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ สู่ชุมชน Science @home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ จัดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ สู่ชุมชน Science @home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more