วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Day: มิถุนายน 19, 2024

การประกวดโครงงานวิทย์ประกาศ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ลำดับการนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กำหนดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศลำดับการนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประกาศ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และนักศึกษา สกร. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ทราบโดยทั่วกัน

Read More