ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Author: จิดาภา สิงห์โตขำ

CCF LearnSmartข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้กับโรงเรียนวัดจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนในโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ให้กับโรงเรียนวัดจักรสีห์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้จัดกระบวนการ รุ่นที่ 2

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้จัดกระบวนการ รุ่นที่ 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางประพัฒสร พัฒน์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3

วันที่ 13 – 17 และ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดพิธีทำบุญครบรอบ 25 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 25 ปี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และแจกแผ่นพับให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และแจกแผ่นพับให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศว.พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ ฟรี!!

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศว.พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ ฟรี!! วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบโรงเรียน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หัวข้อ “อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” โดย พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

Read More