ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia สำหรับครู กศน.

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสต

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสต

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ ดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้กำหนดแนวทางประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการโดยเสนอให้มีข้อบังคับการประหยัดพลังงานลง 90% จากปีก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระรายจ่ายด้านการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคราชการ ชุมชน และประชาชน นั้น

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ศว.พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปสาระสำคัญในภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ออกแบบการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อไป

Read more