ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook ในวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ไขคำตอบในห้องบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ไขคำตอบในห้องบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการแก้มลิง

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โครงการแก้มลิง

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การบริโภคอาหาร

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การบริโภคอาหาร

Read more

แบบทดสอบความรู้ / ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน

แบบทดสอบความรู้ / ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง

Read more

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

Read more