ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

57 views

ตามประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 492/2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญฃี ผู้ผ้่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น