ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงาน กศน. นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติ และระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

วันที่ 3 เมษายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด เข้าร่วมงานพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติ และระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการรับเสด็จ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสังเวยพระป้าย ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการรับเสด็จ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสังเวยพระป้าย

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย และนายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564

Read more