ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้า ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และจัดทำผลสอบดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียงลำดับคะแนน และลำดับที่ ดังนี้

Read More
ประกาศ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และนักศึกษา กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดเรียงลำดับตามวันที่ส่งแบบตอบรับ ซึ่งการจัดลำดับในการแข่งขันจะดำเนินการจับฉลากในวันประกวด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ศว.พระนครศรีอยุธยา

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้จัดผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตและสังคม และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท นวัตกรรมจากขยะ และประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา บัดนี้ การประกวดได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดโครงงานดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 📣📣

— ประกาศรายชื่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566

Read More