ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู ดำเนินการชี้แจงมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม “รู้จัก รู้ใช้… ให้ TikTok ร่วมสร้างสุขภาวะ” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม ติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งเรื่องทางราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทราบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มีนาคม 2567 และดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เมษายน 2567 โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม (work shop) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Science Lab Camp For Kids

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Science Lab Camp For Kids ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม (work shop) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Science Lab Camp For Kids

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการเตรียมความพร้อมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการเตรียมความพร้อมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ฯ อยุธยา

วันที่ 17 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ฯ อยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

Read More