วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษาประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุม และจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันประชุมวางแผนดำเนินการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมพิจารณาคะแนน SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการประชุมพิจารณาคะแนน SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจ(ไขว้) เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ดำเนินการตรวจ(ไขว้)เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษาประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานคุณภาพ ประจำปี 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรจัดประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานคุณภาพ ประจำปี 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศว.พระนครศรีอยุธยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13-16 มิถุนายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทุกท่าน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพานิช ศรีงาม ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษาประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) และตรวจไขว้เอกสารงานประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) และตรวจไขว้เอกสารงานประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
ณ ห้องสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจทาน (ตรวจไขว้) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน.

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ดำเนินการตรวจทาน (ตรวจไขว้) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More