วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบโรงเรียน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู ดำเนินการชี้แจงมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมพิจารณาหัวข้อในการจัดทำหลักสูตร/ โปรแกรม/ กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมพิจารณาหัวข้อในการจัดทำหลักสูตร/ โปรแกรม/ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการพิจารณา และเลือกหัวข้อในการจัดทำหลักสูตร/ โปรแกรม/ กิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้

ศว.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia สำหรับครู กศน.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia สำหรับครู กศน.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้

ชอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia สำหรับครู กศน.” จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565

ชอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia สำหรับครู กศน.” จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More