ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนักศึกษา กศน.อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับประศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับประศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชย
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings โดย นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักศึกษา กศน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักศึกษา กศน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 โดย อาจารย์ ดร.พัชราภร พูลบุญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์กาญจนา พิศาภาค และอาจารย์ดารานัย รบเมือง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นกรรมการในการตัดสิน
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 โดย อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ จันทมาส และอาจารย์ ดร.พัชราภร พูลบุญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนางสาวขวัญกมล แก้วคง จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการในการตัดสิน
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 โดย อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ จันทมาส และอาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนางสาวขวัญกมล แก้วคง จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการในการตัดสิน
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more