วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ สกร. ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ นำนักศึกษาสังกัด สกร.อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ สกร. ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ นำนักเรียนจาก ทีมโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ทีม 2 จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประกวดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักศึกษา สกร. ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักศึกษา สกร. ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยทีม สกร.อำเภอนครหลวง ทีม 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3 ) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3 ) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยทีมโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยทีมโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ทีม 2 จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทย์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ และเรียนรู้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตและสังคม” และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ และประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และนายอนุกูล เมฆสุทัศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ และเรียนรู้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะและประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนักศึกษา กศน.อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

          ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับประศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ระดับประศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชย
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์