วันเสาร์, กันยายน 30, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

อบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวสุทัตตา  สนใจ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พร้อมคณะ จากโรงพยาบาลอุทัย และพันตำรวจโท จักรพันธ์ธูปะเตมีย์ ตำแหน่ง รองผู้กำกับงานสอบสวน พร้อมคณะ จากสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยากรในการอบรม 

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีนายธีรภัทร อินทร์ศวร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรม ในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรม ในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดาราศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดาราศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะลาลิกา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนายเดชาพูลสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
กิจกรรม 5 ส.ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม

Read More