ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

อบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล (User Trainning) สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง

วันที่ 31 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล (User Trainning) สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 ชั้น 3 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร สร้างโลกการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse จัดโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร สร้างโลกการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse จัดโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และในระหว่างอบรม พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาพบปะให้ขวัญกำลังใจกับผู้รับการอบรม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้การออกแบบสร้างโครงงานและเขียนโปรแกรมควบคุมการออกแบบนวัตกรรม

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิศรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และนางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้การออกแบบสร้างโครงงานและเขียนโปรแกรมควบคุมการออกแบบนวัตกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดยมี ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More
Sci-Film19Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมการใช้ชุดสื่อกิจกรรม Food web เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย ข้าราชการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้ชุดสื่อกิจกรรม Food web เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศ ผ่านทางโปรแกรม zoom

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย ณ ห้องฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวสุทัตตา  สนใจ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พร้อมคณะ จากโรงพยาบาลอุทัย และพันตำรวจโท จักรพันธ์ธูปะเตมีย์ ตำแหน่ง รองผู้กำกับงานสอบสวน พร้อมคณะ จากสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยากรในการอบรม 

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีนายธีรภัทร อินทร์ศวร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์