ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “นวัตกรอาสา School in-a-box” โครงการ CCF Learn Smart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน)

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “นวัตกรอาสา School in-a-box” โครงการ CCF Learn Smart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน)

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (Learning partner Thaihealth)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (Learning partner Thaihealth) หัวข้อ “ไอเดีย สื่อสร้างการเรียนรู้ สุขภาวะ ที่ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของการเรียนรู้” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางระบบ Online Zoom

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และด้านพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และคณะ จัดอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และด้านพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEAM in Action : COVID – 19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID – 19

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEAM in Action : COVID – 19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID – 19

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา อบรมให้ความรู้กับคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และเย็บหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

วันที่ 21 มีนาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย และคณะ อบรมให้ความรู้กับคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และเย็บหน้ากากอนามัย

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว. พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปิด โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเรื่องการจัดทำ Infographic และการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในการจัดสื่อการเรียนรู้สไตล์ New Normal

นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง การจัดทำ Infographic และการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในการจัดสื่อการเรียนรู้สไตล์ New Normal ให้กับ ข้าราชการครู และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

Read more