ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และด้านพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และคณะ จัดอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และด้านพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEAM in Action : COVID – 19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID – 19

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEAM in Action : COVID – 19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID – 19

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา อบรมให้ความรู้กับคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และเย็บหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

วันที่ 21 มีนาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย และคณะ อบรมให้ความรู้กับคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และเย็บหน้ากากอนามัย

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว. พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปิด โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทาง และแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเรื่องการจัดทำ Infographic และการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในการจัดสื่อการเรียนรู้สไตล์ New Normal

นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง การจัดทำ Infographic และการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในการจัดสื่อการเรียนรู้สไตล์ New Normal ให้กับ ข้าราชการครู และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11 จากกรมบัญชีกลาง ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 โดยอบรมผ่านทางระบบ online

นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11 จากกรมบัญชีกลาง ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 โดยอบรมผ่านทางระบบ online

Read more