ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการอบรม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการอบรม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย นางสาวเบ็ญจวรรณ อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจตุรงค์ ทองดารา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน รุ่นที่ 1

วันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายธีรนัย ภูแซมแสง เจ้าพนักงานธุรการ และนายเดชา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การวัดและประเมินผล

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การวัดและประเมินผล ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 3 หลักสูตรส่งเสริมการศึกษาออนไลน์สู่องค์กรดิจิทัล และ Metaverse Trend

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 3 หลักสูตรส่งเสริมการศึกษาออนไลน์สู่องค์กรดิจิทัล และ Metaverse Trend
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดเก็บเอกสาร และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดเก็บเอกสาร และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การผลิตถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบถังพีวีซี 200 ลิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การผลิตถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบถังพีวีซี 200 ลิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นางสาวเฉลยวิทย์ ชัยจักร นักวิชาการพลังงาน จากศูนย์บริการวิชาการ ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยาผู้ให้ความรู้
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา   เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานด้านประกันสังคม ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานด้านประกันสังคม ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หน้าที่และสิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม Campaign สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว Workshop การใช้งานสื่อสนับสนุนในประเด็นสุขภาพจิตชุด “การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ” & แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “สุขภาพจิตดี เริ่มต้นที่…การฟังด้วยหัวใจ”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายธีรภัทร  อินทร์ศวร ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมกิจกรรม Campaign สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว Workshop การใช้งานสื่อสนับสนุนในประเด็นสุขภาพจิตชุด “การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ” & แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “สุขภาพจิตดี เริ่มต้นที่…การฟังด้วยหัวใจ”

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครู กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ  ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย และนายเดชา พลูสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครู กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย ว่าที่ ร.ต. อภิชาต ขันธชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more