วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

อบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์สสส.อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเวทีอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมสร้างสุขภาวะ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเวทีอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมสร้างสุขภาวะ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และนางประพัฒสร พัฒน์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3 ทักษะนำเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Pitching Presentation)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3 ทักษะนำเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ(Pitching Presentation) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง module 4

  วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ  ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง module 4 การเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางประพัฒสร พัฒน์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาบอร์ดเกมส์ส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู นายวัฒนา สุริยะ และนางสาวดาราวรรณ วีระกุล ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาบอร์ดเกมส์ส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร การออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และคณะ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้จัดกระบวนการ รุ่นที่ 2

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้จัดกระบวนการ รุ่นที่ 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางประพัฒสร พัฒน์ธนโสภณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3

วันที่ 13 – 17 และ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3

Read More