ฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ – บำรุงสุขราษฎรด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านโครงการพระราชดำริที่สำคัญ ๆ นิทรรศการประกอบด้วย สื่อรูปภาพ / วีดิทัศน์ / แบบจำลองโครงการฝนหลวง / เรือใบฝีพระหัตถ์ / หญ้าแฝก / เศรษฐกิจพอเพียง / ไบโอดีเซล / ฝายชะลอน้ำ / แก้มลิง / และกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักพักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา