ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธรรมชาติศึกษา

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นั้นจะเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและความพอเพียง เช่น เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช  เรื่อง การทำน้ำชีวภาพ  เรื่อง สมุนไพรไทยแต่โบราณ เป็นต้น