ฐานการเรียนรู้บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

          จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผู้รับบริการจะได้ลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้จริง สามารถทำการทดลองได้ตามระดับช่วงชั้นของวัย สามารถกำหนดหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ของการทดลอง กำหนดตัวแปร รู้และเข้าใจขั้นตอนของการทำการทดลอง การเขียนรายงานผลการทดลอง และสามารถเขียนสรุปผลการทดลองได้ เช่น การทดลองเรื่องโลกใต้เลนส์ การทดสอบสารอาหาร การทดสอบสารละลายกรด-เบส ด้วยอินดิเคเตอร์ เป็นต้น