ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาให้บริการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในหลายสาขามาประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกาย  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของการออกกำลังกายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายและจิตใจ  ในฐานนี้ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการเครื่องออกกำลังกายระบบไฟฟ้าสำหรับผู้รับบริการที่มาเข้าค่าย นอกจากนี้ยังให้บริการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ มีเครื่องออกกำลังกายประเภทต่างๆ หลากหลายประเภทให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกวัน