ฐานการเรียนรู้พลังงานใสสะอาด

          เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงนอกอาคาร ในบรรยากาศของสวนพักผ่อน และบางส่วนจัดแสดง ในอาคารให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่น่าสนใจ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งนิทรรศการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานขยะ เรื่อง Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ