ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ (Astronomy)

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาให้บริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ การจัดนิทรรศการ เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมีสีสันสดใส แบบจำลองจักรราศี เนบิวลา กาแลกซี่ทางช้างเผือก แบบจำลองของระบบสุริยะ การดูดาวเบื้องต้นโดยท้องฟ้าจำลองภายในอาคาร การจัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการดูดาวจากท้องฟ้าจริงด้วยกล้องโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้า และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป