ทำเนียบผู้บริหาร กศน.

นายคมกฤช จันทร์ขจร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นายวุฒิพล ทับธานี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางอภิญญา ซอหะซัน
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
นายกษิพัฒ ภูลังกา
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนสอน
นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นายธนพัชร์ ขุนเทพ
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา