วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ทำเนียบผู้บริหาร กศน.

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
ดร.วัชรีวรรณ กันเดช
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
เว็บสล็อตออนไลน์