ทำเนียบผู้บริหาร กศน.

นายสรุศักดิ์ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน.

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
รองเลขาธิการ กศน.
นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
รองเลขาธิการ กศน.
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
รองเลขาธิการ กศน.

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
นางอภิญญา ซอหะซัน
รก.ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
นายกษิพัฒ ภูลังกา
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนสอน