ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย และคณะ จัดกิจกรรมโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และเรื่อง ลองกันหน่อยเปรี้ยวหรือเค็ม (กรด-เบส)
ณ โรงเรียนวัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more