ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “นวัตกรอาสา School in-a-box” โครงการ CCF Learn Smart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน)

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “นวัตกรอาสา School in-a-box” โครงการ CCF Learn Smart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน)

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (Learning partner Thaihealth)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (Learning partner Thaihealth) หัวข้อ “ไอเดีย สื่อสร้างการเรียนรู้ สุขภาวะ ที่ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของการเรียนรู้” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางระบบ Online Zoom

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงาน กศน. นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more