ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more