ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more