ศว.พระนครศรีอยุธยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (23 มีนาคม 2564 – 22 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (23 มีนาคม 2564 – 22 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายบุญรอด แสงสว่าง ประธานกรรมการ นายธนา คล่องณรงค์ กรรมการ และนางสาวขวัญกมล แก้วคง กรรมการ เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของสำนักงาน กศน.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more