ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การพัฒนาการบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำกิจกรรมแบบมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 – 9 กันยายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การพัฒนาการบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำกิจกรรมแบบมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี อาจารย์นิชนันท์ คงศรี  อาจารย์พรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ และทีมวิทยากรกระบวนการ Smoothies Team เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more