ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online workshop) หัวข้อ เรื่องเล่าเร้าพลัง : การนำเสนอความรู้ด้วยพลังของเรื่องเล่า

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และนางเสาวนีย์ เสระพล ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online workshop) หัวข้อ เรื่องเล่าเร้าพลัง : การนำเสนอความรู้ด้วยพลังของเรื่องเล่า ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more