ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีประกาศ เรื่อง การเปิดและปิด สถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 (23 กันยายน 2563 – 22 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2564 นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 (23 กันยายน 2563 – 22 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายบุญรอด แสงสว่าง ประธานกรรมการ

Read more

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ สมรรถนะ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และประเมิน วัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้รับความรับความช่วยเหลือจาก เทศบาลเมืองอโยธยา นำโดยนายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค ในการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

วันที่ 17 เมษายน 2564 ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้รับความช่วยเหลือ จาก เทศบาลเมืองอโยธยา นำโดยนายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค และการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และให้ความรู้ในการปฏิบัติตน ในการป้องกันไวรัสโควิด-19

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 2:1:1 รหัสลับพิชิตสุขภาพ

นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย และนายเดชา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 2:1:1 รหัสลับพิชิตสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นไปตามนโยบาย “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ”

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

Read more